Радио система за дистанционно отчитане на уреди Минол

Днес комуникацията от разстояние е ежедневие, а дистанционните технологии отдавна вече са намерили приложение и при отчитането на потреблението.

Радио-система Минол - презентация

Минол разполага с нова, високо интелигентна мрежа за събиране на данни – собствена разработка, в която лесно могат да се свържат разпределители на топлинна енергия, водомери, топломери и много други измервателни уреди.

Мрежата на Минол улеснява до голяма степен управлението на потреблението в жилищата. Данните за потреблението и параметрите на уреда се съхраняват в база данни извън жилищата и от там чрез най-модерна GSM-технология се предават директно в изчислителната централа на Минол.

За ползвателите на жилища това означава, че нямат задължения за осигуряване на достъп до жилището, не е необходимо присъствие на потребителите за отчитане и не се нарушава личното им пространство. Предимството за домакинствата е, че само секунди след отчитането на данните за потреблението те вече са постъпили в централата и могат директно да бъдат включени в отчета за топлинна енергия. Данните от топлинното счетоводство са на разположение в най-кратък срок. Ползвателите могат да се убедят в предимствата на мрежата за събиране на данни на Минол още в етапа на проектиране: не е необходима специална подготовка на уредите.

 • Интелигентна мрежа за събиране на данни за автоматично изчисляване на данните от потреблението
 • Съхраняване на отчетените стойности за последните 18 месеца, както и за потреблението за миналата и по-миналата година
 • Автоматична проверка за истинност на данните за потребление
 • Пренос на данни по GSM директно в изчислителната централа
 • Голям обхват в рамките на няколко етажа
 • Бързо изготвяна на отчетите
 • Без посещения на жилищата в края на сезона и без междинни отчитания
 • Обработка на данните за потребление от разпределители, топломери и водомери,както и от други измервателни уреди,като електромери,газомери и др.
 • Не са необходими посещения по домовете
 • Пести се време
 • Многократно кодиране за сигурен трансфер на данни, защита на паролата
 • 868 MHz-технология за безпроблемен пренос на данни
 • CRC-метод за засичане и избягване на грешки при преноса
 • Електронно регистриране на опити за неправомерни манипулации.
Радио система за дистанционно отчитане на уреди Минол
Дистанционен отчет